lunduniversity.lu.se

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, LTH | Lund University

Välkommen

Forskningen fokuserar på möjligheter och hot som moderna avloppsreningsverk möter. Centrala forskningsområden är:

  • Avskiljning av svårnedbrytbara ämnen från kommunalt avloppsvatten med fokus på medicinrester och lakvatten.
  • Optimerat utnyttjande av energi och resurser med fokus på intern produktion av kolkälla för biologisk fosforavskiljning och denitrifikation.
  • Anaerob rötning med fokus på metoder för ökad metanproduktion, samrötning av avloppsslam med stadens organiska avfall samt rejektvattenbehandling.
  • Livscykelanalys för hantering av slam och fast avfall.

Undervisning inom VA-teknik koncentreras inom tre utbildningar; civilingenjörsprogrammen i Väg- och vattenbyggnad och Ekosystemteknik samt det internationella mastersprogrammet i Vattenresurshantering.